મુખ્ય મેનુ ખોલો

વિક્શનરી

વિકિમિડિયાની અન્ય સહપરિયોજનાઓ

વિક્શનરીનું સંચાલન વિકિમીડિયા પ્રતિષ્ઠાન કરે છે, જે બહુભાષિય તથા ઉપયોગ, પરિવર્તન અને પુનર્વિતરણ માટે પ્રવૃત્ત એવા બીજા વિવિધ મુક્ત ધ્યેયકાર્યો ચલાવે છે :

  વિકિપીડિયા
મુક્ત વિશ્વજ્ઞાનકોશ
  વિકિસ્રોત
મુક્ત સાહિત્યસ્રોત
  વિકિસૂક્તિ
મુક્ત સુ-ઊક્તિ સંગ્રહ
  વિકિપુસ્તક
મુક્ત પુસ્તકો
  વિકિજાતિ
જાતિ સંકલન
  વિકિસમાચાર
મુક્ત સમાચાર સામગ્રી
  વિકિડેટા
મુક્ત જ્ઞાન આધાર
  કૉમન્સ
મુક્ત ચિત્રો અને દૃશ્ય-શ્રાવ્ય સંગ્રહ
  મેટા-વિકિ
વિકિમિડિયા કાર્ય સંયોજન
  વિકિયાત્રા
મુક્ત પ્રવાસ માર્ગદર્શક
  મિડિયાવિકિ
વિકિ સોફ્ટવેર વિકાસ
  વિકિવિદ્યાલય
મુક્ત અભ્યાસ સાહિત્ય અને પ્રવૃતિઓ
અન્ય ભાષામાં વાંચો