• પું.
  • सं. વખત; કાળ
  • મોસમ
  • લાગ; અવસર; સંજોગ
  • પ્રતિજ્ઞા; નિયમ; નિશ્ચય
  • સંકેત; વદાડ
  • સિદ્ધાંત
  • શાળામાં શિક્ષણ માટે નિયત કરેલો સમયવિભાગ; 'પીરિયડ'


કાળ. વખત, કાળની અવધિ, યુગ . પ્રસંગ. સમય જોવા માટે ઘડિયાળ નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

સાંપ્રત સમય - ચાલુ/વર્તમાન જમાનો. સમયસૂચક - સમયાનુરૂપ તાત્કાલિક કામ કરવાની બુદ્ધિશક્તિવાળું. સમયસૂચકતા - સમયાનુરૂપ તાત્કાલિક કામ કરવાની બુદ્ધિશક્તિનો ગુણ.