"મુખપૃષ્ઠ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
નાનું (IW-link to the Swedish version of Wiktionary)
નાનું (→‎Fixed index format)
* [[વિક્ષનરી:સહુ ભાષાઓ]]
* [[વિક્ષનરી:Wanted words (જોઈતા શબ્દો)]]
* To write Gujarati without a Gujarati keyboard, see [http://keyboard.erozz.com/#HINDI].
 
To write Gujarati without a Gujarati keyboard, see [http://keyboard.erozz.com/#HINDI].
 
* અન્ય વિકિપિઙયન સ્વયંસેવકો સાથે વાત કરવા Freenode પર #wikimedia-in ચૅનલ પર જાઓ.