• નપુંસકલિંગ
    • સૂર્યોદય પહેલાંનો ઝળઝળાંનો સમય; મળસકું; સંધ્યા; આછું અજવાળું; મોંસૂઝણું; પરોઢિયું; ઝળઝળું.

સંદર્ભફેરફાર કરો