• ન.
  • એક આકાશી પદાર્થનું પૂરેપૂરુ બિંબ બીજા આકાશી પદાર્થના બિંબની આડું આવી જવું તે; યુતિભેદ; નિમીલન.
  • ડૂબવું તે; ડુબકું; પાણીની અંદર જતા રહેવું તે; ડૂબકી મારવી તે; જળમાં પ્રવેશ કરવો તે.

વ્યુત્પત્તિફેરફાર કરો

વ્યુત્પત્તિ શબ્દ [નિ (માંહે) + મજ્જન (ડૂબવું તે)]
  • તપાસ; શોધ.
  • લીનતા; તલ્લીનતા; તત્પરતા; મશગૂલ થવું તે.
  • લોપ; અલોપ; અસ્ત થવું તે.
  • સ્નાન; પાણીમાં ડૂબકી મારી નાહવું તે.

સંદર્ભફેરફાર કરો