અર્થફેરફાર કરો

  • ડચ (નેધરલેન્ડ્સ)ને લગતું અથવા ડચ ભાષા.