• સ્ત્રી.
  • ઉપાય; ઇલાજ.
  • કડિયાનો પીંછો.
   • રૂઢિપ્રયોગ
   • કૂંચી કરવી-ફેરવવી = ચૂનો છાંટવો; ધોળ કરવો.
  • ચાવી.
  • ઉદાહરણ
   1929, મહાદેવભાઈ દેસાઈ, બારડોલી સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ, page ૧૭૦:
   સરદારની સફળતાની કૂંચી ખેડૂતોનું તેમનું જ્ઞાન અને તેમના ઉપર અપાર પ્રેમ હતો, તેમજ સરદારની લોકશિક્ષણની નિપુણતા પણ હતી.”
  • ચિત્રકારની રંગ ભરવાની પીંછી.
  • દિશાસૂત્ર.
  • પગેરૂં.
  • રહસ્ય જાણવાનું સાધન.
  • કૂચડી

સંદર્ભફેરફાર કરો