પ્રકારફેરફાર કરો

વિo

અર્થફેરફાર કરો

[सं. एक] બે વડે નિ:શેષ ન ભાગી શકાય એવી (સંખ્યા) (૨) સ્ત્રીo એકતા (૩) પેશાબની હાજત (લા)