પ્રકાર ફેરફાર કરો

નામ (પું○)

અર્થ ફેરફાર કરો

[सं] આશીર્વચન; દુવા