અર્થફેરફાર કરો

  • અરબસ્તાનની ભાષા.
  • અરબસ્તાન (સાઉદી અરેબિયા)ને લગતું.

સમાનાર્થીફેરફાર કરો

  • અરેબિક.