ફ્રાંસીસીફેરફાર કરો

શબ્દોત્પત્તિફેરફાર કરો

લાટિન

caelumથી.

ઉચ્ચારણફેરફાર કરો

નામફેરફાર કરો

Script error: No such module "fr-માથુંશબ્દ".

  1. આકાશ, ગગન, આભ
  2. સ્વર્ગ

ઉત્પત્તિત શબ્દોફેરફાર કરો