"મુખપૃષ્ઠ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Protected "મુખપૃષ્ઠ": અત્યંત મુલાકાત લેવાતું પાનું ([ફેરફાર કરો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત))
નાનું (હેડરનું લખાણ ઢાંચામાં ખસેડ્યું.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
નાનું (Protected "મુખપૃષ્ઠ": અત્યંત મુલાકાત લેવાતું પાનું ([ફેરફાર કરો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત) [ખસેડો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો] (અનિશ્ચિત)))