"મુખપૃષ્ઠ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

| valign="top" align="center" | [[Image:Commons-logo.svg|80px]]
|-
| align="center" | [[m:|'''મેટા-વિિકવિકિ''']]<br/>''Coordination of all Wikimedia projects''
| align="center" | [[w:|'''વિિકપીડિયાવિકિપીડિયા''']]<br/>''A multilingual encyclopedia''
| align="center" | [[b:|'''વિિકબુકસવિકિબુકસ''']]<br/>''A multilingual dictionary<br/>and thesaurus''
| align="center" | [[Wikiquote:|'''વિિકક્વોટ''']] <br/>''A collection of quotations''
| align="center" | [[oldWikisource:મુખપૃષ્ઠ:ગુજરાતી|'''વિિકસોર્સ''']]<br/>''Free source documents''
૨૮

edits