"મુખપૃષ્ઠ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
વિગ્યાન--> વિજ્ઞાન સુધાર્યું.
નાનું (વિગ્યાન--> વિજ્ઞાન સુધાર્યું.)
| [[:Category:ગુજરાતી|ગુજરાતી]]
| [[:Category:ગણિત|ગણિત]]
| [[:Category:વિગ્યાનવિજ્ઞાન|વિગ્યાનવિજ્ઞાન]]
| [[:Category:ભૂગોળ|ભૂગોળ]]
| [[:Category:સમાજ|સમાજ]]