મુખ્ય મેનુ ખોલો

Typeફેરફાર કરો

સ્ત્રીo

Meaningફેરફાર કરો

[सं. क्षान्ति, प्रा. खंति પરથી?] ચીવટપૂર્વક લાગ્યા મંડ્યા રહેવાનો (મહેનતુપણાનો) ગુણ (૨) ચીવટ; કાળજી (૩) ખાંત; હોંશ